باسمه تعالی

 

با عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی

 

مجموعه ای که خدمت شما گرامیان تقدیم می شود در زمینه اصول طراحی سوالات امتحانی با توجه به سطوح مختلف یادگیری در حیطه شناختی و ارائه ی نمونه سوالات این درس در دو قسمت (صفحات 1 تا 48 و 48 تا آخر کتاب ) می باشد.

در ضمن چند نمونه سوالات پایانی خرداد همکاران محترم نیز تقدیم می گردد.

 

                                                                                         با تشکر

                                                             گروه آمادگی دفاعی ناحیه 4 اصفهان

                                                                              آزادپرور


 

باسمه تعالی

فرم اصول طراحی سوال های امتحانی

 

ردیف

اصول و ضوابط کلی طرح انواع سوال

1

نوشتن سوال ها بر اساس جدول مشخصات درس

2

نوشتن سوال ها به صورتی روشن ، واضح و قابل فهم

3

نوشتن سوال ها به صورت کوتاه و مختصر (بدون کلمات و توضیحات اضافه)

4

طرح موقعیت های جدید و تازه در سوال ها

5

پرهیز از کلیشه ای نوشتن سوال ها (آوردن عین جمله کتاب)

6

وجود فقط یک موضوع و مطلب مهم در هر سوال

7

مستقل بودن سوال ها از یکدیگر

8

پرهیز از نوشتن سوال های گول زننده و گمراه کننده

9

رعایت اصول نگارش و ویرایش در نوشتن سوال ها

10

وجود حداقل یک هدف آموزشی در هر سوال

11

تناسب تعداد و نوع سوال با یکدیگر و با دقت امتحان و توانایی فراگیر

12

مشخص بودن واحد و مقیاس اعداد در سوال های عددی

13

قابل تشخیص نبودن هیچ سوالی از روی سوال ها یا جواب های دیگر

14

نوشتن سوال ها در سطوح مختلف یادگیری

15

ندادن حق انتخاب چند سوال از بین همه سوالها

الف) اصول و ضوابط نوشتن سوال های انشائی

16

کاربرد سوالهای انشائی فقط برای مواردی که با سایر سوال ها قابل اندازه گیری نیست

17

مربوط بودن سوال ها به زمینه های محدود و مشخص

18

کاربرد افعال رفتاری و مشخص در نوشتن سوال ها

19

هدایت فراگیر به پاسخ مورد نظر در سوال

20

دادن راهنمایی هایی اختصاصی برای سوال های گسترده پاسخ

21

متناسب بودن سوال های انشایی (سطح دشواری) با توانایی فراگیران

22

متناسب بودن سوال های انشایی با زمان پاسخ دهی فراگیران

23

متناسب بودن سوال های انشانی (پیچیدگی مطلب) با توانایی فراگیران

ب) اصول و ضوابط نوشتن سوال های جور کردنی

24

تجانس پاسخ ها و سوال ها با هم

25

دادن راهنمایی و توضیح لازم برای هر سوال


 

 

ردیف

اصول و ضوابط کلی طرح انواع سوال

26

منطقی و درست بودن همه پاسخ ها

27

کوتاه بودن طول سوال ها و پاسخ ها

28

دور از ذهن نبودن پاسخ ها و سوال ها

29

بیشتر بودن تعداد پاسخ ها نسبت به سوال ها

30

کاربرد بیش از یک بار هر پاسخ و حتی تعداد پاسخ ها کمتر از سوال ها

31

مرتب بودن سوال ها و پاسخ ها به شکل تصادفی و منطقی

32

مشخص کردن سوال ها و پاسخ ها با نشانه گذاری متفاوت

33

پرهیز از کاربرد جملات ناتمام در پرسش ها

34

عدم کاربرد نشانه های هدایت کننده به پاسخ

ج) ضوابط سوال های تکمیل کردنی و کوتاه پاسخ

35

کوتاه بودن جواب در حد یک کلمه یا عدد تا حداکثر یک جمله

36

نقل نکردن عین جمله کتاب در سوال

37

حذف اشاره های نامربوط

38

مشخص بودن وقت مورد انتظار در سوال

39

بودن جای خالی در نیمه دوم سوال

40

حذف نکات مهم در سوال تکمیلی

41

پرهیز از قرار دادن بیش از یک جای خالی در هر سوال

42

پرسشی بودن سوال ها

43

فقط یک جواب درست داشتن هر سوال

د ) اصول و ضوابط نوشتن سوال های چند گزینه ای

44

آوردن موضوع اصلی در تنه سوال

45

نبودن کلمات تکراری در گزینه ها

46

تجانس گزینه ها با یکدیگر

47

درست بودن فقط یکی از گزینه های سوال

48

مناسب بودن گزینۀ انحرافی

49

منطقی و موجه جلوه کردن گزینه های انحرافی

50

کامل کننده بودن گزینه ها از نظر معنایی ، منطقی ، واقعی و دستوری

51

عدم کاربرد اشاره های نامربوط و گمراه کننده

52

مثبت نوشتن سوال و در غیر این صورت بارز و مشخص کردن کلمه منفی


 

 

ردیف

اصول و ضوابط کلی طرح انواع سوال

53

عدم کاربرد گزینه های متضاد « مگر اینکه دو به دو متضاد باشند»

54

متغیر بودن طول گزینه درست در سوال های مختلف

55

متغیر بودن محل گزینه درست در سوال های مختلف

56

یکسان بودن طول گزینه های هر سوال

57

منظم ساختن الفبائی « تصادفی» گزینه های هر سوال

58

عدم کاربرد گزینه های همه موارد ، هیچکدام ، الف و ب و ...

هـ) اصول و ضوابط نوشتن سوال های درست و نادرست

59

عدم کاربرد قید هایی مثل غالبا ، همیشه ، هرگز و ...

60

کاملا غلط یا درست بودن هر سوال

61

مساوی بودن تعداد سوال های غلط و درست

62

مساوی بودن طول سوال های غلط و درست

63

پرهیز از نوشتن سوال هایی با مطالب سطحی و کم اهمیت

و ) اصول و ضوابط تنظیم سوال ها

64

دقیق و کامل بودن مشخصات سربرگ

65

خوانا بودن ، تمیز بودن ، و نگارش درست سوال ها

66

داشتن بارم بندی و مطابقت آن با نوع سوال و درجه دشواری

67

کادربندی صفحه و داشتن ردیف و نمره در دو طرف

68

دسته بندی سوال ها با توجه به نوع سوال

69

مرتب بودن سوال ها در هر دسته و در مجموع از ساده به دشوا ر

70

داشتن راهنمایی پاسخگویی برای هر دسته سوال

71

داشتن دستور العمل کلی برای آزمون

72

مشخص بودن کاربرد یا عدم کاربرد نمره منفی

73

داشتن پاسخ نامه منظم و مرتب با توجه به نوع سوال

74

مشخص بودن زمان امتحان و تناسب آن با نوع سوال و حجم دشواری پاسخ

 

منابع :

هومن ، حیدر علی ، 1376 ، اندازه گیری های روانی تربیتی و فن تهیه تست نشر پارسا

سیف، علی اکبر، 1378 ، روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی انتشارات دوران

لطف آبادی ، حسین، 1378 ، سنجش و اندازه گیری علوم تربیتی انتشارات سمت

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

سطوح مختلف یادگیری در حیطۀ شناختی و برخی هدفهای کلی آموزشی و رفتاری مربوط به هر سطح در حیطۀ شناختی

 

سطوح یادگیری

هدف کلی آموزشی

فعلهای رفتاری

دانش

آنچه را فراگرفته ، عینا بازگو می کند، اصطلاحات ـ مفاهیم و روشها را می داند

نام می برد ـ می نویسد ـ تعریف می کند ـ نشان می دهد ـ نامگذاری می کند ـ تکرار می کند ـ بیان می کند

درک و فهم (فهمیدن)

آنچه را فراگرفته به زبان خود و با استفاده از کلمات و جملاتی که خود می سازد، بیان
می کند ، اصول، تئوریها و قوانین رامی فهمد

ترجمه می کند ـ تفسیر می کند ـ تغییر می دهد ـ مثال می زند ـ دلیل می آورد ـ خلاصه
می کند ـ پیش بینی می کند ـ توضیح می دهد

کاربرد

انچه را فراگرفته در موقعیت جدید و در زندگی روزمره بکار می برد

بکار می برد ـ محاسبه می کند ـ انجام می دهد ـ اندازه گیری می کند

تجزیه و تحلیل

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک مطلب، یک شیء ، یک پدیده و ... را مجزا می کند و ارتباط بین آنها را می فهمد

مجزامی کند ـ با نمودار نشان می دهدـ تجزیه می کند ـ تفکیک می کند ـ هجی می کند ـ جدا می کند ـ تفاوتها و شباهتها را مشخص می کند

ترکیب

اجزا و عناصر را به شکل نو و جدیدی ترکیب و تلفیق کرده ، مطلب جدید ـ طرح جدید ـ راه حل جدیدی ارائه می دهد

سخنرانی می کند ـ انشا می کند ـ راه حل ارائه می دهد ـ طبقه بندی می کند ـ سازمان می دهد

قضاوت و ارزشیابی

با توجه به ملاکهای مشخص ، درباره ارزش مطالب ، راه حلها ، پدیده ها و ... به قضاوت و داوری آگاهانه می پردازد

مقایسه می کند ـ ارزیابی می کند ـ قضاوت و داوری می کند ـ انتقاد می کند ـ نتیجه گیری می نماید  ـ نقد و بررسی می کند ـ اظهارنظر می کند

 

         یادآوری این مطلب ضروری است که علی رغم اینکه صاحب نظران تعلیم و تربیت کوشیده اند فعلهای رفتاری ویژه ای برای توصیف هدفهای آموزی درهر سطح یادگیری بکاربرند اما نمی توان به طور قطع و مشخص معلوم کرد که فعل رفتاری بخصوص فقط به یک سطح از حیطه شناختی تعلق داشته باشد بعنوان مثال « خلاصه می کند» هم می تواند مربوط به سطح درک و فهم باشد و هم اگر همراه با مشخص کردن اجزاء و عناصر مهم باشد می توان مربوط به سطح « تجزیه و تحلیل» باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر فعل رفتاری با توجه به نوع و ماهیت کاری که باید انجام گیرد سطح آن متفاوت خواهد بود.

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی

 

از صفحات 1 تا 48 کتاب درسی

با توجه به سطوح مختلف یادگیری

در حیطه شناختی

 


 

نمونه اول

  سطح دانش

در این سطح سوالات عینی که به صورت سوالات صحیح ـ غلط ، جورکردنی ، تکمیلی و چهارگزینه ای می باشد طرح می گردد.

 

عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

ـ در دنیایی که ........................... یک امتیاز محسوب می شود ملت ما باید قادر به دفاع از خود باشد.   «مقام معظم رهبری»

ـ بسیج در کشور ما در تاریخ ................................ تشکیل شد.

ـ از اهداف تشکیل بسیج دانش آموزی می باشد.

1)      ................................................

2)      ................................................

ـ بیماری حاصل از تشعشعات هسته ای ............................. می باشد

ـ از اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار هسته ای

1) ...........................................                           3) ............................................

2) ..........................................                            4) ............................................

ـ سلاحهای شیمیایی به سلاحهایی گفته می شود که عامل موثر آنها ............................ است.

ـ مشاهده نور سفید خیره کننده نشان دهنده ی .............................. است

ـ این جمله امام خمینی (ره) را کامل کنید « اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی .............

ـ ثبات و دوام یک عامل در محیط را .............................. گویند.

ـ هر یک از عبارات سمت راست مربوط به کدامیک از عبارات سمت چپ می باشد؟

الف) گاز است و بوی سبزی تازه دارد.                                        1) عامل خون

ب) جامد و سفید رنگ است و بوی فلفل دارد.                             2) عامل اعصاب

ج) به حالت مایع و جامد است و بوی سیر دارد.                             3) عامل اشک آور

د) به حالت های مایع و بخار است و بوی میوه دارد .                      4) عامل خفته کننده

هـ) از طریق اسنتشاق و پوست وارد بدن می شود.                          5) عامل تهوع آور

                                                                                                 6)  عامل تاول زا

ـ کدام مورد از اهداف بسیج دانش آموزی نمی باشد؟

الف) گسترش فرهنگ بسیجی m     ج) مشارکت در امور سیاسی ، فرهنگی و سازندگی m

ب) پدافند عامل در برابر حملات ش.م.ر m       د) انجام امر به معروف و نهی از منکرm 

ـ کدامیک از موارد زیر از جمله اقدامات جهت مقابله با انفجارهای هسته ای می باشد.

الف) رفتن به نقاط بلند m                  ج) رفتن به نقاط عمیقm 

ب) روشن کردن آتش m                  د) مخالف جریان باد حرکت کردن m

ـ زمان ماسک گذاری حداکثر چه مدت است

الف) 5 ثانیه m             ب) 10 ثانیه  m             ج) 9 ثانیه m                د) 12 ثانیه m

ـ جنگهای چریکی و نامنظم درمناطق جنگی کشور تحت فرماندهی کدامیک از شهدای زیر انجام گرفته است.

الف) شهید خرازیm                      ب) شهید فهمیده m    

 ج) شهید صیاد شیرازی m                   د) شهید دکتر چمران m

ـ استفاده از سنگر حفره روباه مربوط به کدامیک از حملات زیر می باشد

الف) میکروبیm         ب) هسته ایm              ج) شیمیایی m         د) همه موارد m

ـ کدامیک از مواد شیمیایی به صورت جامد و به رنگ سفید است

الف) عامل تهوع آورm               ب) عامل اشک آور m   

ج) عامل خفه کنندهm                  د) موارد الف و ب m

ـ نقش عمده ی زنان در طول هشت سال دفاع مقدس .............................. بوده است.

الف) حضور در جبهه ها m                     ج) امداد و پشتیبانی  m       

ب) امداد و حضور در جبهه ها m            د) پشتیبانی و حضور در جبهه ها m

ـ از چه راههایی عوامل شیمیایی به بدن وارد می شوند .

الف) چشم m           ب) بینی و دهان  m          ج) پوست  m             د) همه موارد m

 

ـ صحیح ترین گزینه را انتخاب و باعلامت ضربدر مشخص نمایید

ئیدرولیز یعنی :

الف) ثبات و دوام یک عامل در محیط m           ج) واکنش شیمیایی یک ماده با آب m

ب) حاصل ضرب غلظت در واحد زمانm           د) مقدار معینی از مواد شیمیاییm

ـ هر گاه متعاقب یک حمله ی شیمیایی ، باران ببارد و اثرات مواد شیمیایی تقلیل یابد، کدام فعل و انفعال زیر صورت گرفته است ؟

الف) پایداریm               ب) ئیدرولیزm          ج) ترکیب m        د) تبخیر شدنm

ـ سرخ شدن لبها، سر انگشتان و دور چشم ، استشمام بوی بادام تلخ از علائم کدام یک از عوامل زیر است؟

الف) عامل خونm                                  ج) عامل خفه کننده  m

ب) عامل تاول زا m                                 د) عامل اشک آور m

ـ چرا رهبر معظم انقلاب حضرت آیه ا... خامنه ای روز شهادت شهید فهمیده را روز بسیج دانش آموزی اعلام کردند؟

الف) چون دانش آموزان سهم بسزایی در تشکیل ارتش بیست میلیونی داشتند.

ب) چون دانش آموزان در هشت سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ و امور پشتیبانی انجام وظیفه کردند.

ج) به خاطر حفظ یاد و خاطره دانش آموزانی که در راه اسلام و انقلاب شهید شدند.

د) همه  موارد فوق

  سطح درک و فهم

1ـ در طول هشت سال دفاع مقدس مردم چه نقشهایی را ایفا نمودند؟(چهارمورد)

2ـ آمادگی دفاعی از نظر اسلام چه افرادی از جامعه را شامل می شود؟ چرا؟

3ـ نقش زنان در طول هشت سال دفاع مقدس را شرح دهید.

4ـ دانش آموزان در طول هشت سال دفاع مقدس چه نقشی داشتند؟

5 ـ چه برداشتهایی از آیات ذکر شده در کتاب می توان داشت؟

6 ـ چرا در زیرآوار باید از حرکتهای بیجا پرهیز کرد؟

7 ـ چهار مورد از راههای تشخیص یک منطقه آلوده به (ش.م.ر) را بنویسید؟

8 ـ چگونه می توان از سالم بودن ماسک اطمینان حاصل کرد؟ توضیح دهید.

9 ـ خصوصیات ویژه انفجار هسته ای را بنویسید.

10ـ عوامل میکروبی چه عواملی هستند ؟

11 ـ بهترین روش خاموش کردن آتش سوزی از نوع مایعات چیست؟

12ـ گیاهان چگونه می توانند در آلوده بودن منطقه به مواد شیمیایی به ما کمک کنند؟

13ـ چگونه می توان از پر یا خالی بودن خاموش کننده دستی اطلاع یافت ؟

14 ـ زیر مجموعه ستاد مشترک سپاه را چه نیروهایی تشکیل می دهند؟

15ـ اگر در منطقه حمله شیمیایی صورت گرفته باشد و شما دچار حالت تهوع ـ استفراغ و دردهای ناحیه شکم شده باشید به کدام عامل آلوده شده اید؟

16ـ هنگام حملات ش.م.ر چرا نباید از آب رودخانه ها و برکه ها استفاده کرد؟

 سطح کاربرد

1ـ با توجه به ساختار تشکیلاتی نیروی مقاومت بسیج ، بسیج مدرسه شما در کدام رده قرار دارد؟

2ـ چهار مورد از جان پناههای موجود در مدرسه خود را بنویسید؟

3ـ در صورتیکه دشمن از عوامل میکروبی استفاده کند شما در آن لحظه چه اقداماتی را انجام خواهید داد؟(چهار مورد)

4ـ اگر در مکانی قرار گرفته اید که سیم های برق آن دچار آتش سوزی شده است چگونه مقابله خواهید کرد؟

5 ـ اگر منزل همسایه شما توسط دشمن بمباران شد برای نجات آنها فورا چه اقداماتی را انجام خواهید داد ؟ ( 4 مورد)

6 ـ هنگام حمله شیمیایی شما در جهت وزش باد حرکت می کنید یا خلاف جهت آن ؟ چرا؟

7 ـ اگر صندلیهای یک اتومبیل آتش گرفته باشد چه اقداماتی باید انجام داد؟

 سطح تجزیه و تحلیل

1ـ دفاع غریزی و آگاهانه را مقایسه کنید(دو تفاوت و یک شباهت)

2ـ جان پناه و پناهگاه چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند(دو مورد)

3ـ با توجه به نمودار تشکیلات دفاعی کشور تشابه و تفاوت نیروهای ستاد مشترک سپاه و ستاد مشترک ارتش را بنویسید.

4ـ دو مورد از شباهتهای روش مقابله با عامل خفه کننده و عامل تهوع آور را بنویسید؟

5ـ تفاوت روش مقابله با عوامل شیمیایی و عوامل هسته ای را شرح دهید؟

6ـ چرا در پناهگاهها باید از غذاهایی مانند کمپوت ، کنسرو و بیسکویت استفاده کرد(دو دلیل)

7ـ چرا همه مردم ، خصوصا مسلمانان باید برای دفاع آمادگی لازم را کسب کنند (4 دلیل)

8ـ مقدار ایمنی جان پناه و پناهگاه را مقایسه کنید.

9ـ چرا در ماسک های ضد عوامل شیمیایی قسمتی برای نوشیدن آب تعبیه شده است؟

10ـ طرز استفاده از آمپول امیل اینترنت وآمپول آتروپین را مقایسه کنید.

11ـ چرا در بمباران شیمیایی شهر حلبچه ی عراق هیچ کشوری غیر از ایران اعتراض نکرد.

  سطح ترکیب

1ـ نقش نیروهای مردمی در دفاع از میهن خود را ، در ایران و سایر کشورهای دنیا بررسی کنید.

2ـ چرا اجرای برنامه های دفاع غیر نظامی برای آموزش شهروندان بخصوص دانش آموزان اولویت خاصی دارد ؟ (دو دلیل)

3ـ چرا نباید اجازه داد فرد حریق زده، ایستاده بماند؟

4ـ چرا روشن کردن آتش در محیطهای آلوده به مواد ش.م. ر بسیار موثر است؟

5 ـ از دیدگاه قرآن چرا باید مسلمانان آماده دفاع از خود باشند؟ (4 مورد)

6ـ چرا باید سیلندر گازی که نشت می کند را به فضای آزاد منتقل نمائیم؟

7ـ اگر آشپزخانه منزل شما آتش گرفته باشد چه اقداماتی را انجام خواهید داد (4 مورد)

8ـ اگر در محل زندگی شما عوامل اخلالگر از گازهای اشک آور استفاده کردند چه اقدامی خواهید کرد؟

9ـ آموزش دفاع غیر نظامی در شرایط کنونی کشور ما چه ضرورتی دارد؟

10ـ در صورتی که ملتی آمادگی دفاعی در برابر دشمن را نداشته باشد چه عواقبی را به دنبال دارد؟

11ـ پیامدهای ناشی از پیشرفت سلاحها و نادیده گرفتن معیارهای انسانی و قراردادهای
بین المللی را بنویسید .

12ـ چهار نمونه از اسوه های بسیجی شهرستان اصفهان را نام ببرید.

13 ـ از سختنان امام (ره) و مقام معظم رهبری در مورد جایگاه بسیج چه نتایجی گرفته می شود ؟

14 ـ چرا هنگام رویارویی با تشعشعات هسته ای ، شیارها و گودالها پناهگاه مناسبی هستند؟

  سطح قضاوت و ارزشیابی

1ـ به نظر شما جهت جلوگیری از خسارات حملات موشکی و بمبارانها چه اقدامات پیشگیرانه ای در ساخت مسکن و شهرسازی باید صورت گیرد؟

2ـ آیا سلاحهای کشتار جمعی (ش.م.ر) می تواند ملتی را دچار تسلیم و یا شکست نماید؟

3ـ آیا برخورداری از سلاحهای اتمی نشانه ضعف است یا قدرت ؟ توضیح دهید.

4ـ از دیدگاه شما اهمیت ضرورت آموزش آمادگی دفاعی در سطح مدارس به خصوص مدارس دخترانه چیست ؟

5 ـ تا چه زمانی استفاده از سلاحهای مرگبار و کشتار جمعی و توسعه آنها در سطح جهان ادامه دارد؟

6 ـ به نظر شما چرا در جنگهای امروزی مردم غیرنظامی هم مورد حمله و هجوم نظامی قرار
می گیرند؟ یک مورد مثال بزنید.

7 ـ آیا باید علم چگونگی ساخت سلاحهای ش.م.ر را فرا بگیریم ؟ چرا؟

8 ـ آیا کشور ما در شرایط کنونی آمادگی دفاعی کافی برای مقابله با دشمنان را دارد؟

9 ـ در زمانی که سلاحهای کشتار جمعی زیادی ساخته می شود وظیفه ما چیست؟

10 ـ به نظر شما آیا نیروهای رسمی دولتی به تنهایی قادر به دفاع از کشور می باشند؟

 

 

نمونه دوم

  سطح دانش

بخش اول

{ عبارات زیر کدام یک صحیح و کدام یک غلط می باشد؟ از حروف ص یا غ استفاده شود.

الف) هنگام رویارویی با تشعشعات هسته ای ، شیارها و گودال ها ، پناهگاه مناسبی هستند

ب) نقش عمده زنان در هشت سال دفاع مقدس مبارزه با گروه های تروریستی بود.

ج) در هنگام آتش سوزی به وسیله مایعات آتش را به وسیله آب خاموش می کنیم.

د) در پناهگاه برای گرم کردن از چراغ ، نفت و بخاری استفاده می کنیم.

هـ) برای آزاد کردن افراد از زیر آوار ابتدا سر و سینه آنها را آزاد می کنیم.

ی) در صورت داغ شدن زیاد سیلندر گاز باید فورا محل را ترک کرد.

 

{ عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) در حروف ش.م.ر حرف «ش» برای ....................... و حرف م برای ..........................و حرف «ر» برای .............................. بکار می رود.

ب) مجموعه اقدامات و آمادگی هایی که برای دفاع از جان و مال خود و سایر همنوعان در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی انجام می دهیم را .......................  گویند.

ج) در طول جنگ تحمیلی حدود ...................... نفر از دانش آموزان به شهادت رسیدند.

د) از موارد زیر کدام یک جان پناه و کدام یک پناهگاه است.

جوی آب............... مترو..................... اتاق بتونی ................ زیرزمین اسکلت فلزی ..............

هـ) مشاهده نور سفید خیره کننده نشان دهنده ......................... است.

 

{ هر یک از عبارات ستون الف را به عبارت مناسب در ستون ب وصل کنید.

      الف                                                        ب

عامل اعصاب                                         آمپول امیل نیتریت

عامل خون                                             بوی سیر

عامل تاول زا                                         بوی سبزی تازه

عامل خفه کننده                                   آمپول آتروپین اتوماتیک

                                                          بوی فلفل

 

عوامل زیر را به جمله های مربوط متصل کنید.

 

مشخصات

علائم

طریق مقابله

الف) عامل اعصاب

ب)عامل تاول زا

ج) عامل خون

مایع و بخار و بوی میوه

گاز

مایع و جامد و بوی سیر

سرگیجه ، ضعف و بی حالی

تنگی نفس ، افزایش ضربان قلب

سوزش و خارش پوست

آمپول امیل نیتریت

آمپول آتروپین

شست و شو با آب

 

{ صحیح ترین گزینه را انتخاب و در جای مناسب علامت ضربدر بزنید

ـ کدام یک از گزینه های زیر جزء مأموریتهای بسیج نیست.

الف) جذب نیروی مردمی از تمامی اقشارm              

 ب) آمادگی برای حمله به دشمنان در سطح گستردهm 

ج) همکاری مستقیم و غیرمستقیم با دولت  m                 د) همه مواردm

ـ این جمله امام (ره) را با یکی از جملات زیر کامل کنید « اگر در کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد ماند و الا باید .......

الف) منتظر حمله دشمنان باشیمm                ب) منتظر حادثه ماند m

ج) منتظر دفاع از خود باشیم m           د) منتظر شکست باشیم m

ـ کدام یک از وظایف زیر جزء وظایف بسیج دانش آموزی است.

الف) انجام امر به معروف و نهی از منکر  m           ب) آموزش و ایجاد دفاع غیرنظامیm 

ج) تحقق ارتش بیست میلیونیm                            د) همه مواردm


 

بخش دوم

الف) جملات زیر صحیح است یا غلط جواب را در مقابل آن با حروف ص یا غ مشخص کنید

1) دو نیروی تحت امر رهبر عبارتند از نیروهای رسمی دولتی و نیروهای مردمی

2) پناهگاه مکانی است که در مقابل اصابت ترکش ها و امواج مستحکم نیست.

3) فجیع ترین بمباران شیمیایی که منجر به تلفات چندهزار شهید شد بمباران شهر حلبچه در سال 1367 بود.

 

ب) در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

4) امام خمینی (ره) می فرمایند: هر انسان مخلص و متعهدی که ........... را لازمه حیات جامعه اسلامی بداند در نزد خدا آبرو پیدا می کند.

5) در آتش سوزی ناشی از برق ابتدا بایستی .................. شود.

6) سلاحهای شیمیایی به سلاحهایی گفته می شود که عامل موثر آنها ………… است.

 

ج) برای سوالات زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

7)بسیج مردمی در ایران در چه تاریخی تشکیل شد؟

الف) پنجم آذرماه 1358m              ج) هفتم بهمن ماه 1360 m

ب) ششم دی ماه 1359 m               د) بیست و دوم بهمن 1357 m

8) موثرترین و ارزانترین روش مقابله با آتش سوزی مواد خشک (چوب و کاغذ) چیست؟

الف) سرد کردن به وسیله آبm                    ج) استفاده از خاموش کننده های دستی m

ب) استفاده از شن و ماسه m                          د) استفاده از پتوی خیس m

9) به واکنش یک ماده شیمیایی با آب که موجب خنثی شدن یا تقلیل اثر سمی آن می شود چه می گویند؟ 

الف) پایداری m             ب) ئیدرولیزm               ج) دزm                د) غلظتm

10) در صورت مشاهده علائم مسمومیت باعامل اعصاب از چه آمپولی و به چه مقدار باید استفاده کرد؟

الف) آمپول امیل نیتریت و 8 عددm                   ج) آمپول آتروپین اتوماتیک و 5 عددm 

ب) آمپول آتروپین اتوماتیک و 3 عددm            د) آمپول امیل نیتریت و 6 عددm 

 

11) مشخصات عامل خون کدام است؟

الف) به صورت گاز است و از طریق دستگاه تنفس وارد خون می شود و همراه خون به بافتها می رود و اختلال ایجاد می کند. m

ب) به صورت مایع و بخار است و بر روی اعصاب اثر می گذارد m

ج) به صورت جامد و به رنگ سفید است و بویی شبیه به بوی فلفل دارد m

د) به صورت مایع و جامد است و بوی سیر دارد و از طریق پوست وارد بدن می شود m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم

{ صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید (از حروف ص یا غ استفاده کنید)

ـ اولین کار فردی که زیر آوار ناشی از بمباران مانده است حفظ خونسردی می باشد

ـ هنگام رویارویی با انفجارهای هسته ای استفاده از شیارها و گودالها به عنوان پناهگاه مناسب است.

ـ آمادگی برای دفاع فقط شامل مردان مسلمان می شود.

 

در جاهای خالی عبارات زیر کلمات مناسب قرار دهید.

در راس تشکیلات دفاعی کشور ............................. قرار دارد.

برای ایجاد آتش سه عامل هوا ، .............................. و حرارت لازم است.

 

{صحیح ترین گزیه را انتخاب و با علامت ضربدر مشخص نمائید.

الگوی جاوید یک انسان مومن رستن از هوی و هوس است این جمله فرازی از وصیتنامه کدام شهید است.

الف) شیرودی m    ب) صیاد شیرازیm    ج) حاج ابراهیم همتm     د) دکتر چمرانm 

در ارتباط با آیه « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ............. » کدام مورد صحیح است.

الف) هوشیاری دائمی و تهیه سلاحm               ج) کسب آمادگی برای مقابله با دشمنm 

ب) رضایت الهی m                                د) همه موارد m

استفاده از آمپول امیل نیتریت برای مقابله با کدام عامل شیمیایی می باشد

الف) اعصابm              ب) خونm                ج) خفه کنندهm               د) تاول زاm 

بهترین زمان ماسک گذاری چه هنگام است؟

الف) پس از تشخیص وقوع جمله ش.م.رm                          ج) کمتر از 9 ثانیه m

ب) پس از ورود عامل به بدن  m                                     د) موارد الف و ج m


 

   سطح درک و فهم

1ـ بهترین و موثرترین روش مقابله با هر یک از انواع آتش سوزیهای زیر را بنویسید.

مواد خشک

آتش سوزی ناشی از برق

نفت و بنزین

آتش سوزی ناشی از گاز

2ـ خصوصیات ویژه انفجارهای هسته ای را شرح دهید

3ـ سه مورد از اقدامات لازم بعد از خروج از منطقه آلوده میکروبی را بنویسید.

4ـ نقش عمده زنان در طول جنگ ایران و عراق را شرح دهید.

5ـ خصوصیات ویژه انفجارهای میکروبی را شرح دهید.

6ـ برای هر یک از عوامل شیمیایی زیر دو مشخصه بیان کنید .

عامل اعصاب

عامل اشک آور

7ـ از چه راههایی می توان یک منطقه آلوده ش.م.ر را تشخیص داد. (4 راه)

   سطح کاربرد

1ـ چهار مورد از جان پناههای موجود در منزل خود را بنویسید

2ـ چند نمونه از اسوه های بسیجی شهرستان اصفهان را ذکر کنید(4 مورد)

3ـ اثرات مفید کسب آمادگی دفاعی مردم کشورمان را بنویسید(4 مورد)

4ـ نحوه ماسک گذاری را بنویسید.

5ـ نحوه اطمینان از سالم بودن ماسک را بنویسید.

6ـ در صورت بروز حمله شیمیایی شما چه اقداماتی انجام خواهید داد. (4 مورد)

7ـ برای نجات فردی که دچار آتش سوزی شده چه باید کرد.

8ـ روش استفاده از آمپول آتروپین را بنویسید.

9ـ اگر خود شما زیرآوار باشید چه اقدامات ایمنی انجام خواهید داد. (4 مورد)

10ـ فرض کنید با آتش سوزی بزرگی روبه رو شده اید چه اقداماتی باید انجام دهید.

  سطح تجزیه و تحلیل

1ـ تفاوتهای جان پناه و پناهگاه را بنویسید(دو مورد)

2ـ علائم عامل اعصاب و عامل خون چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند(دومورد)

3ـ دو تفاوت دفاع آگاهانه و دفاع غریزی را با مثال بررسی کنید.

4ـ عوامل شیمیایی و عوامل هسته ای از نظر روش مقابله چه تفاوتی با یکدیگر دارند.

5ـ شباهت و تفاوت نیروهای ستاد مشترک سپاه و ستاد مشترک ارتش را بنویسید. (با توجه به نمودار تشکیلات دفاعی کشور)

  سطح ترکیب و خلاقیت  

1ـ چرا کسب آمادگی دفاعی برای همۀ افراد جامعه ضروری است؟

2ـ از دیدگاه قرآن چرا باید مسلمانان آماده دفاع از خود باشند ؟

3ـ آیا کاربرد سلاحهای شیمیایی می تواند ملتی را تسلیم و یا دچار شکست نماید.

4ـ ضرورت وجود بسیج مردمی را برای کشور و نظام جمهوری اسلامی بررسی نمائید؟

5ـ هنگام حملات ش.م.ر چرا نباید از آب رودخانه ها و برکه ها استفاده کرد.

   سطح قضاوت و ارزشیابی

 

1- به نظر شما در موقعیت کنونی آیا کشور ما آمادگی مقابله با آمریکا و دیگر متجاوزان را دارد؟

2- آیا عراق در جنگ با ایران با وجود برخورداری از پیشرفته ترین سلاحها پیروز شد. چرا؟

3- چرا در حلبچه عراق که حدود 5 هزار نفر از مردم کشته شدند هیچ کس دردنیا اعتراضی ننمود؟

4- به نظر شما دشمن به چه دلایلی در جنگ از عوامل ش.م.ر استفاده می کند.

5- اگر از شما بخواهند در مورد به کارگیرندگان بمب های شیمیایی ، میکروبی ، هسته ای نظر دهید چه می گوئید، مختصر بنویسید.

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی

 

از صفحات48  تا پایان کتاب درسی

با توجه به سطوح مختلف یادگیری

در حیطه شناختی

 گروه آمادگی دفاعی ناحیه ۴

آزادپرور

 


 

   سطح دانش

تــوجه :

کلیه سوالات در سطح دانش باید به صورت سوالات عینی طراحی گردد.                          ص          غ

1) اگر جهت دید از بالا به پایین باشد مسافت بیش از مقدار حقیقی به نظر میرسد                m      m

2) از جمله عوامل افشای اطلاعات نفوذ عناصر حفاظتی در بین نیروهای خودی می باشد    m      m

3)کمک نگهبان فردی است مسلح به اسلحه و چراغ قوه                                                      m      m

4) جابجایی نیروهای دشمن جزء اطلاعات نظامی می باشد.                                                  m      m

5) سنگرهای معمولی جزء سنگرهای با فرصت نمی باشند .                                                   m      m

6) اسناد خیلی محرمانه مهمتر از اسناد سری هستند                                                                m      m

7) مالک زبان خود بودن ، تسلط بر گفتار داشتن ، حفاظت گفتار نامیده می شود                 m      m

8) دم ستاره خوشه پروین جهت مغرب را نشان می دهد.                                                      m      m

9) سنگرهای تعجیلی قبل از درگیری ساخته می شود.                                                           m      m

10) کنترل داخل اتومبیل به عهده نگهبان می باشد                                                                m      m

11) اخبار رادیو جزء اطلاعات غیرنظامی است.                                                                    m      m

12) در 400 متری سر از بدن جدا دیده می شود حرکات دست و پا محسوس نیست.          m      m

13) جوی آب ، تنه درختان ، تیر برق و نبش دیوارها ، نمونه هایی از سنگرهای تعجیلی می باشند.

                                                                                                                                             m      m

14) به اسنادی که اگر افشا شوند ضربه و خسارت مهمی به نیروهای خودی خواهد زد اسناد محرمانه
می گویند.                                                                                                                           m      m

15) هر یک از موارد ستون ب مربوط به کدامیک از موارد ستون الف است جواب مورد نظر را با شماره در مربعهای ستون الف مشخص کنید.

        ستون الف                                                          ستون ب

{کنترل داخل اتومبیلm                                                   1ـ پاسبخش

{آماده نگه داشتن سلاح و مهماتm                                2ـ فشنگ مشقی

{آموزش ، پرتاب نارنجک تفنگی m                              3ـ مسئول پاسدار خانه

{هماهنگی پاسداری با سایر امور جاری درمنطقهm           4ـ نگهبان

                                                                                            5ـ کمک نگهبان

                                                                                            6ـ فشنگ گازی

                                                                                            7 ـ اسلحه دار

16) هر یک از عبارات ستون ب مربوط به کدامیک از عبارات ستون الف است با شماره در مربع جلوی آن مشخص کنید.

             ستون الف                                                                 ستون ب

آتش زدن هدف های قابل اشتعالm                                       1ـ فشنگ ثاقب انفجاری

نفوذ در استحکامات ، تانک ها ، زره پوش هاm                      2ـ فشنگ گازی

درگیری با نفرات دشمن m                                                    3ـ فشنگ آتش زا رسام

نشان دادن مسیر آتش به طرف هدفm                                   4ـ فشنگ جنگی عادی

آموزش و ایجاد صدا و پرتاب نارنجک تفنگیm 

{ عبارات زیر را کامل کنید .

17) کاربرد فشنگ گازی ........................... است

18) یک دیده بان فاصله دو هدف را روی نقشه مشخص کرده این فاصله روی نقشه 3 سانتی متر است. مقیاس نقشه  می باشد فاصله حقیقی روی زمین ................... متر است.

19) بهترین و موثرترین روش تنفس مصنوعی ، تنفس ..................... می باشد

20) اگر هدف در سرزمین هموار باشد مسافت ............... از مقدار حقیقی به نظر می رسد.

21) در صورت مسمومیت رنگ پوست مصدوم .................... می شود.

22) مهمترین اطلاعات هر کشور در حال جنگ اطلاعات ......................... می باشد.

23) در جهت یابی به وسیله راه شیری هر چه به آخر شب نزدیک می شویم قسمت پهن راه شیری به طرف .......................... منحرف می شود.

24) آماده نگه داشتن سلاح و مهمات جزء وظایف ....................... می باشد.

25) گرای معکوس هر امتداد ..................... درجه باگرای اولیه آن اختلاف دارد.

26) برد مفید سلاح کلاش ........................... می باشد.

27) تعداد نبض در اطفال ........................ بار در دقیقه است

28) نسبت تنفس مصنوعی به ماساژ قلبی به وسیله یک کمک دهنده چقدر است؟

الف)   m                    ب)   m                     ج)    m                   د) m


 

29) از علل ضرورت حفاظت اطلاعات نیست.

الف) مخفی نگه داشتن اسرار خودی m                 ب) جلوگیری از غافلگیر شدن m

ج) نفوذ در بین نیروهای دشمن  m                         د) به دست گرفتن ابتکار عمل m

30) جلوگیری از دسترسی نیروهای دشمن به اسناد و مدارک حیاتی توصیف کدام یک از مفاهیم زیر است؟

الف) حفاظت اسناد و مدارکm                   ب) حفاظت اسناد نظامی m

ج) حفاظت اسناد دولتیm                             د) حفاظت اطلاعات m

31) برای نشان دادن مسیر آتش به طرف هدف از فشنگ جنگی .................. استفاده می شود.

الف) عادیm           ب) ثاقب m                ج) گازی   m         د) رسام m

32) این نوع فشنگ دارای سرجمع شده برای جلوگیری از ریختن باروت و بدون مرمی می باشد

الف) گازی  m           ب) عادی m               ج) ثاقب انفجاریm              د) رسام m

33) کبودی پوست در کدامیک از موارد زیر قابل مشاهده است.

الف) ترسm            ب) خفگی m               ج) شوک m              د) حمله قلبیm 

34) سرنیزه ، لوله رابط پرتاب نارنجک تفنگی و انواع خشاب از ..................... سلاح کلاشنکف می باشد

الف) متعلقات m           ب) مختصاتm            ج) مهمات m              د) قابلیتها m

35) تعیین زمان تعویض پستها در شرایط مختلف جزء وظایف کیست؟

الف) نگهبانm     ب) پاس بخشm     ج) مسئول پاسدارخانهm     د) کمک نگهبان

36) قوس خارجی هلال ماه در نیمه اول چه جهتی را نشان می دهد؟

الف) شمال m             ب) جنوبm             ج) مشرق m            د) مغرب m

37) مهمترین اطلاعات هر کشور در حال جنگ است؟

الف) اقتصادی m            ب) سیاسی m             ج) نظامی m              د) فرهنگیm 

38)مدت زمانی که بدن انسان می تواند  بدون اکسیژن زنده بماند.

الف) 60 ـ 40 ثانیه m                            ب) 45 ـ 20 ثانیهm       

 ج) به طور متوسط 5 دقیقهm                  د) به طور متوسط 1 دقیقهm

39) کدامیک از گزینه های ذیل جزء متعلقات سلاح کلاشینکف نیست؟

الف) سرنیزه m                        ب) وسایل تنظیفm           

ج) آلات متحرکهm                  د) شعله پوش مانوریm

 

40) درجه حرارت طبیعی بدن همواره در حد معینی بین ..................... درجه سانتی گراد است

الف) 3/37 ـ 7/36  m                 ب) 4/37 ـ 8/36  m       

ج) 3/37 ـ 8/36 m                       د) 3/37 ـ 5/36 m

41) باز و بسته کردن سلاح توسط رزمنده به چه منظورهایی صورت می گیرد؟

الف) رفع گیر اسلحه m                 ب) نظافت و روغن کاریm          

ج) بازدید اسلحهm                         د) همه مواردm

42) کلیه اقداماتی که برای پیشگیری از مرگ ، کاهش درد و رنج و صدمات بعدی به عمل می  آید را ................. می گویند.

الف) علائم حیاتیm       ب) پیشگیریm         ج) ارزیابی کلی m        د) کمکهای اولیه m

    سطح درک و فهم

 

1ـ دفاع غریزی و آگاهانه را مقایسه کنید (دو مورد)

2ـ چرا نباید ماساژ قلب را بر روی اشخاص زنده و سالم انجام داد

3ـ هنگام تیراندازی چگونه باید قلق گیری کرد

4ـ اسناد سری چه اسنادی هستند ؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

5ـ در شب یکی از قبضه های توپ دشمن شلیک می کند بین شماره 1005 و 1006 صدای شلیک را می شنویم فاصله ما تا این قبضه چند متر است؟

6 ـ راههای افشای اسرار راهمراه با مثال شرح دهید.

7ـ دو مورد از خصوصیات سنگرها را بنویسید.

8ـ دو اصل از اصول پنجگانه یک تیراندازی خوب را شرح دهید.

9ـ یک گروه از نیروهای اطلاعات و عملیات با گرای 90 درجه به سمت دشمن حرکت می کند این گروه برای رسیدن به موقعیت اولیه خود با چه گرایی باید برگردند؟

10ـ رنگ پوست در خفگی و شوک چه تفاوتی دارد؟

11ـ مصدومی که نبض گردن او قطع شده ، مردمک چشم او گشاد گردیده دچار چه عارضه ای شده است؟ برای کمک به او چه می کنید؟

12ـ در کودکان از چه روشی برای تنفس مصنوعی استفاده می شود؟ چرا؟

13ـ طریقه قلق گیری را با رسم شکل توضیح دهید.

 

 

   سطح کاربرد

 

1ـ چگونه می توان در روز با استفاده از ساعت مچی جهت را تشخیص داد؟ (روش کار را بنویسید)

2ـ دو مورد از اسناد محرمانه خود را بنویسید.

3ـ تعداد ضربان نبض خود را چگونه اندازه گیری می کنید؟

4ـ اگر دوست شما دچار ایست قلبی شد چه می کنید؟

5ـ با توجه به شکل ، جهت شمال غربی را مشخص کنید.

6ـ روش اندازه گیری فشار خون را بنویسید.

7ـ موارد زیر جزء کدامیک از انواع اسناد و مدارک است.

گواهی نامه رانندگی  ............................. سند مالکیت منزل ............................ .

8ـ اگر شما هنگام ماساژ قلب مصدومی متوجه شدید تنفس او نیز قطع شده است چه خواهید کرد روش کار را شرح دهید.

9ـ دو نمونه از راههای افشای اسرار به صورت ناآگاهانه را در زمان جنگ بنویسید.

10 ـ اگر قرار باشد شما بعنوان نگهبان  در محلی انجام وظیفه کنید در موقع تحویل سلاح چه اقدامی انجام می دهید؟

11ـ از چه مکانهایی در محل زندگی خود می توانید به عنوان سنگرهای تعجیلی استفاده کنید؟ (4 مورد آن را نام ببرید)

12 ـ چنانچه لباس شخصی آتش گرفته باشد برای خاموش کردن آن از چه روشی استفاده می کنیم ؟ توضیح دهید.

13 ـ اگر دانش آموزی در کلاس بر اثر تب شدید تشنج کند چه اقداماتی برای او انجام می دهید.

 


 

  سطح تجزیه و تحلیل

 

1ـ چه راههایی برای حفاظت گفتار وجود دارند؟ (4 مورد را بنویسید)

2ـ اسناد سری و محرمانه را مقایسه کنید (1 تفاوت 1 شباهت )

3ـ دو مورد از تفاوتهای موجود بین تنفس مصنوعی دهان به دهان و دهان به بینی را بنویسید .

4ـ چه تفاوتی میان سنگرهای تعجیلی و سنگرهای با فرصت وجود دارد ؟

5 ـ سلاح انفرادی با سلاح اجتماعی چه تفاوتهایی دارد؟ (دو مورد)

6 ـ رفتارهای فرد را در دو حالت هوشیاری کامل و حواس پرتی مختصر مقایسه کنید. (سه مورد)

7ـ شرایط را در دو وضعیت زرد و قرمز با یکدیگر مقایسه کنید(دو تفاوت)

 

 

  سطح ترکیب

 

1ـ چرا یادگیری روش های ایمن سازی و برخورد با حوادث برای ما لازم است ؟

2 ـ چرا بعضی کشورها به ساخت سلاحهای اتمی روی آورده اند؟

3ـ آیا یادگیری امداد و کمکهای اولیه برای همه افراد جامعه ضروری می باشد. استدلال کنید؟

4ـ چرا در زمان تنفس مصنوعی که بازدم خود را در دهان مصدوم می دمیم مشکلی برای بیمار پیش نمی آید؟

5ـ آیا برای دفاع از کشور می توان اطلاعاتی از کشورهای دیگر به طور محرمانه به دست آورد؟ (دو دلیل)

6ـ یادگیری امداد و کمکهای اولیه در درس آمادگی دفاعی در چه مواردی به شما کمک می کند؟

 


 

    سطح قضاوت و ارزشیابی

 

1ـ در بمباران هوایی دشمن استفاده از کدامیک از سنگرهای تعجیلی و با فرصت مناسب تر است چرا؟

2 ـ در طبقه بندی اسناد و مدارک کدامیک از آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا؟

3 ـ از دیدگاه شما علی رغم پیشرفت سلاح های دوربرد اهمیت آموزش سلاح های انفرادی مهم تر است یا دوربرد؟ استدلال کنید.

4 ـ برای نجات یک مصدوم کدامیک از روشهای تنفس مصنوعی کاربرد بیشتری دارد. (دو دلیل)

5 ـ در جنگ ها سلاح های انفرادی بیشتر کاربرد دارد یا سلاحهای دور برد؟

6 ـ آیا داشتن سلاح اتمی برای یک کشور بهتر است یا نداشتن آن ؟ (استدلال کنید)

7 ـ با توجه به تفاوت انواع فشنگ گازی استفاده از کدامیک جهت پرتاب نارنجک تفنگی مناسب تر است چرا؟

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:11  توسط آزاد  |