جدول زمان بندي و طرح درس سالانه كتاب آمادگي دفاعي سال تحصيلي 88-87 و ارائه پيشنهادي برخي روشهاي فعال تدريس گروه آمادگي دفاعي ناحيه 4 اصفهان

ما ه

هفته يا جلسه

صفحه

فصل بخش

عنوان

روش تدريس پيشنهادي

ملاحضات و فعاليتهاي پيشنهادي جهت تكميل درس

مهر

1

4-1

1

آشنايي با دفاع- اهميت آمادگي دفاعي از ديدگاه قرآن

ياران دريادگيري توضيحي
 پرسش و پاسخ

ايجاد آمادگي ذهني و علاقه در
دانش آموزان در ارتباط با بسيج و آمادگي دفاعي

2

7-4

1

سازمان دفاعي كشور و نيروهاي مردمي...
 ساختار تشكيلاتي نيروي مقاومت بسيج
 ايستادن نظامي ستون گرفتن – صف شدن

شمارش ستون

توضيحي

نمايشي

توضيحات كافي نمودار تشكيلات دفاعي كشور

3

10-8

1

مهم ترين ماموريتهاي نيروي مقاومت بسيج... نقش بسيج در هشت سال دفاع مقدس
 - از جلو نظام،خبردار، از راست نظام
از چپ نظام

بارش مغزي پرسش و پاسخ توضيحي

ذكر خصوصيات يك بسيجي با كمك خود دانش آموزان و جزوات تكميلي گروه

4

13-11

1

حضور زنان- نقش دانش آموزان
 اسوه هاي بسيج

پرسش و پاسخ  نمايشي

بازديد علمي

معرفي شهدائي از خانواده
دانش آموزان و قرائت وصيت نامه آنان، نشان دادن CD مربوط به
 اسوه ها، بردن به موزه شهدا
گلستان شهدا

آبان

5

 

1

ارائه تحقيقات و كنفرانس دانش آموزان در زمينه اسوه ها

خاطره گوئي

نمايشي

-

6

18-14

2

1

دفاع در مقابل بمباران- اقدامات ايمني در

    زير آوار

   - به راست راست

دريافت مفهوم نمايشي 
پرسش و پاسخ

شناسائي جان پناه هاي موجود در مدرسه

شناسائي كليدهاي اصلي كنترآب، برق وگاز مدرسه

7

21-18

2

1

مقابله با آتش سوزي- روش نجات افرادي كه دچار آ‌تش سوزي شده اند

توضيحي
نمايشي
پرسش و پاسخ

بردن كپسول آتش نشاني به كلاس و شناسائي قسمتهاي مختلف آن

8

 

 

بردن دانش آموزان به سازمان آتش نشاني

بازديد علمي

 

آذر

9

26-22

2

2

دفاع در برابر حملات شيميايي، عامل اعصاب

- به چپ چپ

بارش مغزي توضيحي يا تدريس مبتني بر IT

نمايش فيلم يا CD مربوطه- دعوت از يكي از جانبازان شيميايي جهت ارائه صحبت در كلاس
بردن  دانش آموزان به كارگاه IT

10

30-26

2

2

علل خون تا آخر عامل اشك آور

 – عقب گرد

تدريس اعضاي تيم يا توضيحي

نمايش فيلم يا CD مربوطه

ارائه نتايج كارهاي تحقيقاتي
 دانش آموزان به كلاس

11

38-30

2

2

نحوه تشخيص يك منطقه آلوده به ش. م.ر اقدامات عمومي در مقابله با  جنگهاي ش. م .ر بشين- پاشو ( برپا – برجا )

توضيحي
 نمايشي

نمايش فيلم يا CD مربوطه

جدول زمان بندي و طرح درس سالانه كتاب آمادگي دفاعي سال تحصيلي 88-87 و ارائه پيشنهادي برخي روشهاي فعال تدريس گروه آمادگي دفاعي ناحيه 4 اصفهان

 

 

ما ه

هفته يا جلسه

صفحه

فصل بخش

عنوان

روش تدريس پيشنهادي

ملاحضات و فعاليتهاي پيشنهادي جهت تكميل درس

آذر

12

42-39

2

2

زمان ماسك گذاري و ماسك برداري
اقدامات عمومي پس از خروج ازمنطقه آلوده

توضيحي

نمايشي

در صورت امكان بطور عملي از ماسك استفاده شود- آموزش نحوه درست كردن ماسك ابتكاري

دي

13

47-43

2

2

خصوصيات و اقدامات ويژه ي ميكروبي خصوصيات ويژه ي انفجارهاي هسته اي

- آزاد باش، درجا قدم رو

كارائي تيم توضيحي

نمايشي

ارائه موضوعات تحقيقي مثل انفجارات اتمي و پيامدهاي آن- انرژي هسته اي و كاربرد هاي آن و... نمايش فيلم يا CD مربوطه

14

-

-

مرور درسهاي قبل

-

انجام ارزشيابي تكويني- رفع اشكالات و نواقص

15و16

-

-

امتحانات پاياني نوبت اول

-

-

بهمن

17

49-48

2

3

بكارگيري مهارتهاي فردي... سنگر
- پافنگ، دست فنگ ، دوش فنگ و پيش فنگ

بارش مغزي توضيحي نمايشي

استفاده از كتاب راهنماي معلم 1 و يا جزوه كمك آموزشي – تصاوير انواع سنگرها

18

52-50

2

3

اصول پاسداري ........... ايست و بازرسي

توضيحي خاطره گويي

بيان چند خاطره از كتاب راهنماي معلم 1 و يا كتابهايي كه خاطرات رزمندگان را بيان ميكند.

19

55-53

2

3

جهت يابي- انواع جهت يابي در روز

نمايشي توضيحي

بعد از توضيحات مقدماتي در فضاي مدرسه به طور عملي تدريس شود- استفاده از CD مربوطه و چارتهاي آن

20

58-55

2

3

انواع جهت يابي در شب- قطب نما- طرز كار با قطب نما در روز

توضيحي پرسش و پاسخ نمايشي

نمايش فيلم يا CD مربوطه- استفاده از
 قطب نما در كلاس و در فضاي مدرسه استفاده از چارتهاي آموزشي مربوطه

اسفند

21

61-58

2

3

تخمين مسافت

بارش مغزي و توضيحي نمايشي

نمايش فيلم يا CD مربوطه و اجراي عملي تخمين مسافت از روي شكل ظاهري رزمنده در حياط مدرسه، استفاده از چارت هاي آموزشي و جزوات كمك  آموزشي

22

65-62

2

4

اهميت حفظ اطلاعات

بارش مغزي خاطره گويي پرسش و پاسخ توضيحي

استفاده ازكتاب راهنماي معلم 1
و جزوات در كمك آموزشي

23

69-66

2

5

امداد........... ساير ارزيابي ها

توضيحي نمايشي

كارائي تيم پرسش و پاسخ

دعوت از مربيان هلال احمر- استفاده از CD مربوطه- آموزش عملي استفاده از
تب گير ، فشارسنج و تمرين عملي
دانش آموزان

 

 

جدول زمان بندي و طرح درس سالانه كتاب آمادگي دفاعي سال تحصيلي 88-87 و ارائه پيشنهادي برخي روشهاي فعال تدريس

ما ه

هفته يا جلسه

صفحه

فصل بخش

عنوان

روش تدريس پيشنهادي

ملاحضات و فعاليتهاي پيشنهادي جهت تكميل درس

اسفند

24

74-69

-

نجات زندگي ......................

اجراي عملي تنفس مصنوعي دهان به دهان

دهان به بيني و در صورت لزوم سيلوستر

توضيحي

نمايشي

قضاوت عملكرد

نمايش فيلم يا CD هاي مربوط به امداد
 در صورت امكان بردن دانش آموزان به
هلال احمر يا استفاده از ماكتهاي تنفسي

فروردين

25

79-75

2

5

ماساژ قلب تا آخر

توضيحي

نمايشي

قضاوت عملكرد

نمايش فيلم يا CD مربوط به امداد
تمرين عملي

26

 

 

- مرور بخش سوم، چهارم، پنجم

- تمرين كل حركات نظام جمع

-

ارزشيابي تكويني

ارديبهشت

27

92-89

3

2

اسلحه و نحوه عملكرد آن (مقدمه- تاريخچه مشخصات – مختصات )

بديعه پردازي توضيحي

نمايشي

استفاده از كتاب راهنماي معلم، جزوات كمك آموزشي، CD ها و چارتهاي آموزشي مدل سلاح كلاش

28

95-92

3

2

متعلقات – باز و بسته كردن و انواع مهمات

پرسش و پاسخ نمايشي

 توضيحي

استفاده از كتاب راهنماي معلم، جزوات كمك آموزشي- چارتهاي آموزشي و CD مربوطه، مدل سلاح كلاش 

29

99-96

3

2

اعمال مكانيكي سلاح – قلق گيري
حالتهاي تيراندازي

توضيحي قضاوت عملكرد نمايشي

استفاده از چارتهاي آموزشي، CD مربوطه مدل سلاح كلاش

تمرين عملي فعاليتهاي تيراندازي توسط
 دانش آموزان

30

-

-

مرور درس هاي گذشته

-

-

خرداد

31

-

-

امتحانات پاياني نوبت دوم

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «گروه آمادگي دفاعي ناحيه 4 اصفهان »

                                                                                                                    «سال تحصيلي 88-87 »«

                                                                                                          وجیهه آزاد پرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ساعت 11:28  توسط آزاد  |